Strona główna

Siatkówka. III Grand Prix Gminy Jabłonna - turniej 7 - finałowy

VII Amatorska Liga Piłki Siatkowej Gminy Jabłonna - Turniej 8 - finałowy

25 - lecie naszego klubu - szczegóły wkrótce

Urodzinowa Kartka dla LKS Lotos Jabłonna

Nagrody indywidualne oraz nagroda grupowa - dla klasy (grupy) - ZAPRASZAMY DO KONKURSU

Szczegóły w rozszerzeniu ;)

[ rozwiń rozszerzenie... ]

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie:

 


„Urodzinowa Kartka dla LKS Lotos Jabłonna”

 

1. Organizatorem Konkursu jest LKS Lotos Jabłonna
2. Cel konkursu:
stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci i młodzieży uzdolnionej manualnie,
rozbudzanie wyobraźni twórczej,
możliwość konfrontacji prac plastycznych na zróżnicowanym poziomie.
3. Warunki uczestnictwa: konkurs skierowany o uczniów szkół oraz przedszkoli z terenu Powiatu Legionowskiego. Oceniamy tylko prace indywidualne (w płaskiej technice plastycznej: rysunek, szkic, akwarela) przedstawiającej tematykę konkursu. Prosimy o zainspirowanie dzieci wybranym kierunkiem artystycznym lub dziełem sztuki np.: malarstwem impresjonistycznym
4. Format prac:
wymiary minimalne: minimalnie A-5, maksymalnie A-4,
5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
6. Prace należy opatrzyć kartą informacyjną umieszczoną na odwrocie pracy w sposób nie uszkadzający kompozycji
7.Terminy:
dostarczania prac: do 10.06.2016r.
wystawy pokonkursowej: czerwiec 2016
8. Informacje dodatkowe:
Prace nadesłane w rulonach, zniszczone lub nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie będą podlegały ocenie Jury.
Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania oraz publikacji prac, a także wykorzystania danych osobowych w informacjach podawanych mediom na temat laureatów konkursu.
Decyzja Jury jest ostateczna.
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
Nagrody nie odebrane w przeciągu trzech tygodni przechodzą na własność LKS Lotos.
Wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych będą przyznawane w następujących kategoriach wiekowych:
3-4 lata (Przedszkole)
5-6 lat (Przedszkole)
1-2 klasa (Szkoła Podstawowa)
3-4 klasa (Szkoła Podstawowa)
5-6 klasa (Szkoła Podstawowa)
1 klasa Gimnazjum
2 klasa Gimnazjum
3 klasa Gimnazjum
Prace składane są za pośrednictwem szkół i przedszkoli
Dodatkowa nagroda dla klasy w której frekwencja uczestników konkursu będzie najwyższa (w przypadku równej ilości prac – jakość i różnorodność wykonania) przewidziano nagrodę w postaci zaproszenia całej klasy (grupy przedszkolnej) na wybrany film do kina.

 

DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA do udziału w konkursie „Urodzinowa Kartka dla LKS Lotos Jabłonna” wypełniana przez rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy konkursowej

 

1. NAZWA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

 

…………………………………………………………………………………………………

 

2. IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY

 

…………………………………………………………………………………………………
3. WIEK AUTORA PRACY

 

…………………………………………………………………………………………………

 

4. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA PRAWNEGO (RODZICA)

 

…………………………………………………………………………………………………
5. TELEFON KONTAKTOWY
.......................................................................................................................................................
(data i czytelny podpis osoby zgłaszającej – opiekuna uczestnika)

 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej pracy:

 

„Wyrażam zgodę na udział

 

....................................................................................................................................…………
(imię i nazwisko autora pacy)
W konkursie organizowanym przez LKS Lotos Jabłonna
.......................................................................................................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego autora pracy)

 

Z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi, Organizator nabywa uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

.......................................................................................................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego autora pracy

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu organizowanego przez LKS Lotos Jabłonna oraz akceptuję jego warunki.
...................................................................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego autora pracy)

 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wizerunku:

 

„Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska ora wizerunku autora pracy w związku z udziałem w konkursie LKS Lotos Jabłonna.
. ....................................................................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego autora pracy)

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ma dobrowolności podania danych

 

. ....................................................................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego autora pracy)

 

KARTA ZGŁOSZENIA (wypełnia nauczyciel/opiekun grupy)

 

1. Nazwa szkoły
…………………………………………………………………………………………………….
2. Adres szkoły:
……………………………………………………………………………………………………. telefon ……………………. …………………………………………………….........................
e-mail ……………………………………………………………………………………………
3. Liczba uczniów zgłoszonych do konkursu: …………………………………………………….
4. Liczba wszystkich dzieci w klasie/w grupie…………………………………………………….
5. Imię i nazwisko nauczyciela/instruktora prowadzącego
…………………………………………………………………………………………………...

 

 

Mistrzostwa Polski Juniorów W Kłobucku

Mistrzostwa Polski Juniorów W Kłobucku. Krzysztof Łuniewicz Stępniak v-ce Mistrzem Polski w kategorii wagowej do 75kg. - GRATULUJEMY

VII Amatorska Liga Piłki Siatkowej Gminy Jabłonna - Turniej 7

Wojewódzki Turniej LZS w szachach

Nasza drużyna szachowa wystąpi w finałach Złotej Wieży w Mielnie!!!

[<] [1][2][3][4][5][6] ... [>][koniec]

Stworzone i napędzane przez o.net.pl